Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności serwisu (dalej Serwis) ma na celu określenie zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej Użytkownik) uwzględniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”.

Administratorem danych osobowych jest Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa, RIK: 2/2000/SPW, zwany dalej Administratorem.

Zakres przetwarzanych danych:

W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron, przeglądane treści. Samo przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Stronu – w tym wykupienie oferowanej usługi.

Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Stroną, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • zawarcia umowy o zakup biletu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres ważności konta internetowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi umową przewidzianej.
 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie,  prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
 • przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.
 • udzielenia odpowiedzi na temat prowadzonej przez nas działalności w tym na temat możliwości zakupu biletów, rezerwacji miejsca, obsady spektaklu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia działalności sprzedażowej.
 • świadczenia marketingu bezpośredniego, świadczenia usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji (newsletter) poprzez przesłanie informacji na adres [email protected] z żądaniem cofnięcia zgody. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres ważności zgody lub do czasu skorzystania z innych praw przez Użytkownika.

Wszystkie dane podane przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia nie będą ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem, że zostaną one ujawnione jeżeli będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Pliki cookies

Na stronie Administrator wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze stroną) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Na stronie Administrator wykorzystuje pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak: remarketing, kategorie zainteresowań, podobni odbiorcy, inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach, kierowanie demograficzne i na lokalizację. Na stronie Administrator wykorzystuje również pliki Facebook Pixel, Facebook Pixel pozwala firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam Administratora. Więcej na Polityka prywatności FACEBOOK Zasady wykorzystywania danych .

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia Serwisu i kończy jej zamknięciem,
 • trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Stroną ) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • własne pliki cookies zamieszczane przez Stronę oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora , w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników serwisu w celach statystycznych.

W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.

Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

INTERNET EXPLORER W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć : „Narzędzia” „Opcje internetowe” „Blokuj wszystkie cookies” Więcej informacji – Internet Explorer
GOOGLE CHROME W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć : „Menu Chrome” w prawym górnym rogu „Ustawienia” „Pokaż ustawienia zaawansowane” „Ustawienia treści” w sekcji prywatność „Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm” Więcej informacji – Chrome
FIREFOX W wyszukiwarce Firefox kliknąć : „Narzędzia” „Opcje” „Prywatność” Z listy Program Firefox „Będzie używał ustawień użytkownika” Wybrać odpowiednią opcję Więcej informacji – Firefox
OPERA W wyszukiwarce Opera kliknąć: „Ustawienia” „Preferencje” „Zaawansowane” „Ciasteczka” Wybrać odpowiednią opcję Więcej informacji – Opera
SAFARI W wyszukiwarce Safari kliknąć: „Ustawienia” w prawym górnym rogu „Preferencje” „Prywatność” Wybrać odpowiednią opcję Więcej informacji – Safari
TELEFONY KOMÓRKOWE Telefony komórkowe – otwórz Internet, wybierz „Ustawienia”, „Prywatność” i przejdź do ustawień cookies.  

Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich którym Administrator udostępnia dane zbierane na stronie:

FACEBOOK Administrator umieszcza na stronach swojej Serwisu przyciski „Lubię to” i „Udostępnij” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcję serwisu, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod sąsiednimi linkami. Polityka prywatności FACEBOOK Zasady wykorzystywania danych
YOUTUBE Administrator osadza na Stronie wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z polityką prywatności Youtube, która jest dostępna pod sąsiednim linkiem. Polityka prywatności YOUTUBE
GOOGLE Administrator korzysta z narzędzi analitycznych oferowanych przez GOOGLE z polityką prywatności można zapoznać się pod sąsiednim linkiem. https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Prawa Użytkownika Serwisu

Użytkownik, jeśli przepisy prawa nie wskazują inaczej, ma prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże  uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług,
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 •  sprostowania swoich danych osobowych

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres: [email protected]

Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. Administrator szyfruje dane wykorzystywane na Stronie są za pomocą protokołu SSL. Serwis jest zabezpieczona w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Administratora przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych. Podejmujemy również działania zwiększające bezpieczeństwo takie jak wykonywanie kopii bezpieczeństwa (wykonywane przez KEI); firewall; aktualizacje bezpieczeństwa; monitoring 24/7, wykonywany przez zewnętrzną firmę informatyczną; okresowa analiza logów w poszukiwaniu naruszeń bezpieczeństwa.

Dostęp do danych użytkowników chroniony jest również poprzez udostępniony przez Google system CAPTCHA. CAPTCHA to rodzaj zabezpieczenia, które jest znane jako uwierzytelnianie typu wywołanie – reakcja. Ułatwia ono ochronę przed spamem i odszyfrowywaniem haseł. CAPTCHA polega na wyświetlaniu prośby o wykonanie prostego testu potwierdzającego, że Użytkownik jest człowiekiem, a nie komputerem próbującym włamać się na konto chronione hasłem.

GOOGLE CAPTCHA Administrator korzysta z narzędzi dodatkowej ochrony i weryfikacji w tym systemu weryfikacji CAPTCHA zasady przetwarzania danych w systemie CAPTCHA dostępne są w sąsiednim linku. https://support.google.com/a/answer/1217728?hl=pl

Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników Administratora, którzy posiadają imienne upoważnienia. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, które mogą otrzymać dostęp do komputera i / lub urządzenia mobilnego Użytkownika i odczytać dane jakie Administrator prezentuje dla Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu loginu i hasła dostępu Użytkownika, przez osoby trzecie.