Regulamin warunków sprzedaży i rezerwacji biletów w Teatrze Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

R E G U L A M I N

Warunków sprzedaży i rezerwacji biletów online za pośrednictwem strony internetowej Teatru Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego w Warszawie

  1. Definicja pojęć

1.1      Bilet – bilet uprawniający do obejrzenia wybranego przez Klienta Spektaklu, zakupiony przez Klienta na podstawie Umowy lub zarezerwowany, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie posługujemy się pojęciem Biletu należy przez to rozumieć dowolną, wybraną przez Klienta liczbę Biletów, z zastrzeżeniem, że w ramach jednej transakcji (zakupu lub rezerwacji) nie może być większa niż dziesięć (10) Biletów na jeden Spektakl.

1.2      Klient – osoba fizyczna, w tym także Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała zakupu lub rezerwacji Biletu.

1.3      Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Teatrem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a polegającej na zakupie lub rezerwacji Biletów.

1.4      Regulamin – niniejszy regulamin.

1.5      Spektakl – przedstawienie teatralne, na które Bilety są sprzedawane przez Teatr, wskazane szczegółowo na Stronie.

1.6      Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem: http://www.bilety.teatrkwadrat.pl.

1.7      Teatr – Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod numerem RIK 2/2000/SPW, NIP 525-000-96-31, REGON 001245554.

1.8      Umowa – umowa sprzedaży Biletu zawarta pomiędzy Teatrem a Klientem poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, której warunki określone zostają mocą Regulaminu oraz w oparciu o warunki i informacje przedstawione Klientowi przez Teatr na Stronie.

1.9      Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U.2014.827).

1.10   Zakup – poprawne wykonanie przez Klienta wszystkich czynności wskazanych w punktach 2.2.1 – 2.2.3 Regulaminu oraz przesłanie przez Teatr i otrzymanie przez Klienta potwierdzenia dokonania Zakupu, o którym mowa w punkcie 2.2.4 Regulaminu.

  1. Zasady Zakupu oraz warunki realizacji zobowiązań stron

2.1      Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy oraz rezerwacji Biletów, w odniesieniu do Spektakli wystawianych przez Teatr pod adresem ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa lub w innych lokalizacjach wskazanych na Stronie.

2.2      Klient uprawniony jest do dokonania zakupu Biletu poprzez:

2.2.1      złożenie oświadczenia o woli dokonaniu Zakupu poprzez kliknięcie ikonki „kup bilet”;

2.2.2      wypełnienie formularzy znajdujących się na Stronie, między innymi poprzez podanie danych osobowych Konsumenta / w przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem konieczne jest podanie danych osobowych osoby reprezentującej Klienta dokonującej Zakupu;

2.2.3      uiszczenia przez Klienta zapłaty za zakupione Bilety przelewem bankowym online lub kartą płatniczą poprzez system płatności obsługiwany przez PayU S.A.;

2.2.4      otrzymanie przez Klienta potwierdzenia dokonania Zakupu i zawarcia Umowy na wskazany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy będzie obejmować wszystkie informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Ponieważ Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia, zgodnie z art. 38 punkt 12 Ustawy, Teatr nie będzie pobierał od Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy. Brak otrzymania potwierdzenia może być spowodowany między innymi niepotwierdzeniem transakcji przez bank Klienta.

2.3      Warunkiem dokonania Zakupu jest wypełnienie przez Klienta wszystkich warunków wskazanych w punkcie 2.2.1 – 2.2.3 Regulaminu oraz otrzymanie przez niego potwierdzenia dokonania Zakupu, w terminie nie późniejszym niż przed rozpoczęciem Spektaklu.

2.4      Zapłata przez Klienta za Bilety musi zostać dokonana w ciągu trzydziestu (30) minut od chwili:

2.4.1      otrzymania przez Klienta potwierdzenia wyboru płatność przez system PayU, wysłanego na podany przez Klienta adres e-mail.

Niedokonanie zapłaty w czasie wskazanym w zdaniu poprzednim powoduje automatyczne anulowanie Zakupu.

2.5      Konsument uprawniony jest do porozumiewania się z Teatrem za pomocą:

2.5.1      e-maila wysyłanego na adres [email protected];

2.5.2      listów wysyłanych na adres: Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa;

2.5.3      telefonu : + 48 (22) 826 12 47 lub + 48 (22) 826 23 89.

2.5.4      fax: + 48 (22) 399-00-14.

2.6      Ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2.7      Klient może sam dokonać wydrukowania Biletu lub też może dokonać jego osobistego odbioru w kasie Teatru, znajdującej się w budynku, w którym grany jest Spektakl.

2.8      Na życzenie Klienta Teatr wystawi fakturę VAT. Każdy zakup Biletu dokonany zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 2.2. Regulaminu potwierdzony zostanie tylko jedną fakturą. W przypadku chęci uzyskania przez Klienta kilku faktur, należy dokonywać kilku oddzielnych transakcji zakupu Biletów. Poprzez odpowiednie oznaczenie informacji zawartej na Stronie Klient może również dokonać wyboru opcji umożliwiającej mu otrzymanie faktury za zakup Biletów, poprzez jej przesłanie na podany przez Klienta adres mailowy.

2.9      Podana na Stronie cena Biletu stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem. Klienci dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie umożliwia zakup Biletu.

2.10   Klient uprawniony jest do dokonania Zakupu Biletów normalnych i ulgowych. Bilety ulgowe mogą zostać zakupione po obniżonej cenie przez emerytów, rencistów, studentów (do 26 roku życia), młodzieży szkolnej od trzynastego (13) roku życia. Osoby, które zakupiły Bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na Spektakl – brak takich dokumentów skutkować będzie nieważnością Biletów ulgowych i niewpuszczeniem takich osób na Spektakl.

2.11   Umowa wiąże strony od chwili dokonania Zakupu do chwili zakończenia Spektaklu.

2.12   Klient zobowiązany jest do punktualnego przybycia do miejsca wystawiania Spektaklu. Z uwagi na charakter usługi do jakiej realizacji zobowiązuje się Teatr, po rozpoczęciu Spektaklu Klient nie będzie wpuszczony na salę, gdzie odbywa się Spektakl, aż do chwili przerwy (o ile w danym przypadku przerwa jest przewidziana – w przypadku, gdyby nie była przewidziana Klient w ogóle nie będzie wpuszczony na salę).

2.13   Wypełniając formularze zawarte na Stronie Klient może (nie jest to wymóg konieczny dla realizacji Zakupu) wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Teatru, w szczególności o nowym repertuarze, premierach, ofertach promocyjnych i konkursach, zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.14   Konsument nie jest zobowiązany do złożenia żadnych kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

2.15   Teatr nie jest stroną żadnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

2.16   Teatr zastrzega sobie prawo do wskazania Klientowi miejsca przesuniętego o jedno (1) miejsce w stosunku do miejsca, które Klient chce zakupić, jeśli pomiędzy miejscami, które Klient chce zakupić a najbliższymi zarezerwowanymi lub sprzedanymi pozostała luka w postaci pojedynczego miejsca.

2.17   Bilety nie będą sprzedawane oraz na miejsce wystawienia Spektaklu nie będą wpuszczane osoby:

2.17.1   w wieku do dwunastego (12) roku życia (nie dotyczy spektakli dla dzieci);

2.17.2   grupy widzów (tj. co najmniej dziesięć osób) w wieku od trzynastego (13) do szesnastego (16) roku życia (nie dotyczy spektakli polecanych dla młodzieży);

2.17.3   znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2.17.4 Podczas trwania spektaklu zabronione jest spożywanie oraz przebywanie na widowni w stanie nietrzeźwym tj. pod wyraźnym wpływem alkoholu i innych środków odurzających, a także korzystanie z innego rodzaju używek (tytoniu, papierosów, papierosów elektronicznych itd.) mogących wpływać na czynności psychofizyczne Klienta (widza),  jak również komfort pozostałych uczestników spektaklu, czy też jego przebieg.

2.17.5 Ponadto zabronione jest jakiekolwiek zachowanie zakłócające lub mogące prowadzić do zakłócenia przebiegu spektaklu, w tym m.in.: głośne rozmowy i inne hałaśliwe zachowania, wchodzenie na scenę oraz za kulisy przez osoby nieupoważnione (przed, w trakcie i po spektaklu), czy też naruszanie przestrzeni osobistej aktorów lub pracowników Teatru.

2.17.6 W razie naruszenia któregokolwiek z obowiązków wskazanych powyżej (pkt 2.17.4 i 2.17.5) lub w przypadku zajścia innych niepożądanych zdarzeń, które spowodują przerwanie spektaklu z winy Klienta, jest on obowiązany do zapłacenia na rzecz Teatru kary umownej (świadczenia pieniężnego) w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), a Teatr jest uprawniony do żądania od Klienta spełnienia przedmiotowego zobowiązania. . Teatr przy tym zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Klient uczestnicząc w spektaklu akceptuje treść niniejszego Regulaminu, w tym obowiązek zapłaty wskazanej kary umownej w razie dokonania przez niego opisanych naruszeń.

2.17.7 Klient, który dopuści się naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w pkt 2.17.4, 2.17.5 lub z którego winy nastąpi przerwanie spektaklu, jest obowiązany do podania pracownikowi lub innej osobie upoważnionej przez Teatr swoich danych osobowych, w tym przede wszystkim: imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz adresu do doręczeń. Klient obowiązany jest także okazać dokument tożsamości mogący potwierdzać prawdziwość podanych przez niego danych.

2.17.8 W przypadku niewypełnienia przez Klienta obowiązku określonego powyżej w pkt 2.17.7 i możliwości wystąpienia przesłanek z art. 243 Kodeksu Postępowania Karnego lub art. 45 § 1 oraz § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, pracownicy oraz osoby upoważnione przez Teatr mają prawo zatrzymać Klienta do momentu przybycia organów ścigania. Teatr jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia organów ścigania w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu.

  1. Zasady rezerwacji Biletów

3.1    Rezerwacji Biletów można dokonać bezpośrednio na Stronie poprzez wypełnienie stosownych formularzy, w terminie nie późniejszym niż na sześć (6) dni przed Spektaklem.

3.2    Rezerwacja obowiązuje dopiero po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia dokonania przez Teatr rezerwacji. Potwierdzenie takie będzie wysyłane na adres e-mail wskazany w formularzu przez Klienta. Potwierdzenie rezerwacji Biletu zawierać będzie numer rachunku, na który należy dokonać zapłaty za Bilet oraz wszystkie informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Ponieważ Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia, zgodnie z art. 38 punkt 12 Ustawy, Teatr nie będzie pobierał od Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

3.3    W ramach jednej transakcji (zakupu lub rezerwacji) Klient może dokonać rezerwacji od jednego (1) do dziesięciu (10) Biletów na jeden Spektakl.

3.3    Szczegóły rezerwacji można także sprawdzić telefonicznie w kasie Teatru, dzwoniąc pod numer + 48 (22) 826 12 47 lub + 48 (22) 826 23 89.

3.4    Bilety zarezerwowane za pośrednictwem Strony uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia w kasie Teatru gdzie wystawiany jest Spektakl, bądź przelewem na konto bankowe Teatru, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku Bilety, te muszą być opłacone w ciągu trzech (3) kolejnych dni od momentu rezerwacji – w przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

3.5    Bilety zarezerwowane z opcją opłaty przelewem bankowym należy opłacić na rachunek bankowy Teatru wskazany w przesłanym przez Teatr potwierdzeniu rezerwacji Biletu, zgodnie z postanowieniami punktu 3.2 Regulaminu. W tytule przelewu należy podać: numer rezerwacji, datę i tytułu Spektaklu oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej.

3.6    Bilety opłacone przelewem można odebrać w kasie Teatru. Widzowie odbierający, opłacone przelewem, Bilety na Spektakl w danym dniu obsługiwani są poza kolejnością.

3.7    Do wydania Biletów opłaconych przelewem konieczne jest podanie osobie wydającej Bilety imienia i nazwiska osoby, na którą została dokonana rezerwacja lub która rezerwację opłacała oraz numer rezerwacji. Numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy.

3.8    Klient może wydrukować samodzielnie jedynie Bilety opłacone w ramach zakupu internetowego w przypadku gdy w toku zakupu zaznaczy opcję „biletu domowego”. Celem umożliwienia pracownikom Teatru dokonania weryfikacji poprawności wszelkich danych zawartych na takim Bilecie przed wpuszczeniem do miejsca wystawienia Spektaklu, konieczne jest aby Klient zachował Bilet w należytym stanie technicznym (lub aby wydruk był wystarczająco czytelny).

3.9    Teatr zastrzega sobie prawo do przesunięcia rezerwacji dokonanej przez Klienta o jedno (1) miejsce, jeśli pomiędzy miejscami zarezerwowanymi przez Klienta a najbliższymi zarezerwowanymi lub sprzedanymi pozostała luka w postaci pojedynczego miejsca. O takiej zmianie Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową.

  1. Reklamacja i odstąpienie od Umowy

4.1      Teatr jest zobowiązany do wystawienia Spektaklu bez wad. Teatr ponosi odpowiedzialność z tytułu wad Spektaklu w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.

4.2      W przypadku nieodbycia się Spektaklu z przyczyn leżących po stronie Teatru:

4.1.1      Teatr dokona zwrotu ceny Zakupu na rachunek bankowy z którego zrealizowana została zapłata za Bilet, zgodnie z punktem 2.2.3 Regulaminu albo

4.1.2      Klient może pozostać na spektaklu, jaki w zastępstwie Spektaklu zaproponuje Teatr, o ile Teatr przedstawi Klientowi taką propozycję;

4.3    Klientowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji w każdym przypadku, w tym w przypadku nieodbycia się Spektaklu, w oparciu o następujące postanowienia:

4.3.1    reklamacje należy składać na adres : [email protected];

4.3.2    Teatr w terminie czternastu dni roboczych od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Klienta o zajętym stanowisku;

4.3.3    negatywne ustosunkowanie się Teatru do zastrzeżeń Klienta wskazanych w reklamacji w żadnym zakresie nie ogranicza praw Klienta do dochodzenia swoich prawa na drodze postępowania sądowego;

4.3.4    Klient uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

4.4    Teatr nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji związanych z Umową.

4.5    Z uwagi na fakt, iż Spektakl stanowi wydarzenie rozrywkowe i kulturalne, którego dzień określony został w Umowie lub (w przypadku rezerwacji) wskazany na Stronie, zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt 12 Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

  1. Postanowienia końcowe

5.1      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują stosowne przepisy prawa.

5.2      Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5.3      W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa.