Regulamin warunków sprzedaży i rezerwacji biletów w Teatrze Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE TEATRU KWADRAT W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-CoV-2

 1. Widz akceptuje aktualne zasady i ograniczenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2 obowiązujące na terenie Teatru. Uczestnictwo w spektaklu jest równoznaczne z akceptacją  niniejszego regulaminu, którego zapisów Widz jest zobowiązany przestrzegać.
 2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkować może niewpuszczeniem na teren Teatru lub koniecznością opuszczenia Teatru przed zakończeniem Przedstawienia. Decyzję każdorazowo podejmuje Kierownik Wieczornej Obsługi Widowni.
 3. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w części regulaminu pt.: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE TEATRU KWADRAT W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-CoV-2 W przypadku bezzasadnej odmowy zasłonięcia nosa i ust widz, który nie będzie uczestniczył z tego powodu w Wydarzeniu, nie zachowuje prawa do zwrotu środków pieniężnych za niewykorzystany bilet.
 4. Sprzedaż wejściówek (bilet bez wskazanego miejsca siedzącego) jest niedostępna.
 5. Zaleca się kupno biletów wstępu w trybie online. Kasa Teatru Kwadrat będzie czynna na 2 godziny przed Spektaklem.
 6. Obowiązki Uczestników (Widzów) Spektaklu:
 • kupujący bilety do Teatru Kwadrat wyraża zgodę:
 • aby jego dane osobowe mogły być przetwarzane zgodnie
  z obowiązującymi przepisami  dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19
 • na udzielenie informacji o swoim stanie zdrowia w związku
  z epidemią COVID-19
 • na pomiar temperatury ciała metodą bezdotykową
 • Uczestnik oświadcza, iż według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
 • w czasie pobytu w obiekcie Teatru Kwadrat należy zasłonić usta i nos. Zalecane są maseczki ochronne FFP2 lub inne środki o wyższym wskaźniku bezpieczeństwa.
 • W przypadku zakupu biletu dla osoby zaszczepionej wyrażam zgodę na okazanie certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 przy wejściu na widownię.
 • OŚWIADCZENIE O AKTUALNYM STANIE ZDROWIA – plik do pobrania

Organizator Teatr Kwadrat nie zapewnia środków do zasłonięcia ust i nosa.

 • po wejściu do obiektu należy zdezynfekować ręce zgodnie
  z przedstawionymi instrukcjami. Zaleca się korzystanie z rękawiczek ochronnych.
 • pomimo stosowania środków do zasłonięcia ust i nosa zaleca się utrzymania bezpiecznego dystansu podczas przemieszczania się w Teatrze,
 • zobowiązuję się do stosowania poleceń pracowników Wieczornej Obsługi Widowni w zakresie:
 • nakazu zakrycia ust i nosa,
 • zachowania bezpiecznej odległości między Uczestnikami Spektaklu,
 • organizacji wejścia i wyjścia przed Spektaklem, w czasie przerwy oraz po zakończeniu wydarzenia,
 • wejście na sale jest możliwe jest na 30 min przed Spektaklem,
 • przerwa w czasie spektaklu zostaje wydłużona do 20 min. Zaleca się w czasie przerwy pozostanie na sali z zachowaniem bezpiecznej odległości. Szczególnie należy zachować bezpieczną odległość w strefie bufetu oraz
  w czasie oczekiwania do toalet.

W czasie przerwy będzie realizowane przewietrzanie sali.

 • opuszczanie sali przez Widzów będzie odbywało się sektorowo.

Pracownicy Obsługi Widowni poinformują Widzów o kolejności opuszczania sali. Dopuszcza się możliwość opuszczenia Sali wyjściami ewakuacyjnymi w celu minimalizowania kontaktów z pozostałymi Uczestnikami.

 • szatnia ubrań wierzchnich będzie funkcjonowała w trybie bezobsługowym (istnieje możliwość samodzielnego pozostawienia odzieży).

Dopuszcza się możliwość zabrania odzieży na salę.

 • utylizowanie zużytych środków ochrony osobistej należy realizować do oznaczonych dedykowanych pojemników.

SPRZEDAŻ I REZERWACJA

1.Sprzedaż i rezerwacja biletów na każdy miesiąc rozpoczyna się najpóźniej 10 – go dnia miesiąca poprzedzającego.
2. Rezerwacja telefoniczna możliwa jest w godzinach pracy biura obsługi widza (poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 16.00) oraz kasy biletowej (aktualne godziny na naszej stronie www.teatrkwadrat.pl).
3. Jedyne numery telefonów do rezerwacji to: ( 22 ) 826 23 89; (22 ) 826 12 47 i 512-246-848.
4. Rezerwacja za pomocą poczty elektronicznej możliwa jest w godzinach pracy biura obsługi widza (poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 16.00) pod adresem [email protected] lub kasy biletowej (w weekendy) pod adresem [email protected]. Na maile wysłane na adres biura obsługi widza w weekend odpowiadamy w poniedziałek.
5. Wysłanie rezerwacji drogą mailową nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji, rezerwacja jest faktycznie założona wówczas, gdy Teatr prześle potwierdzenie dokonania rezerwacji.
6. Teatr Kwadrat nie prowadzi rezerwacji biletów w dniu przedstawienia. Możliwy jest wtedy wyłącznie zakup biletów w siedzibie Teatru lub on-line.
7. Rezerwacje lub sprzedaż na spektakle w innych terminach niż bieżący mogą być odbierane najpóźniej na 45 minut przed bieżącym spektaklem. Po tym czasie kasa obsługuje jedynie widzów odbierających, bądź wykupujących bilety na spektakl bieżący.
8. Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 3 kolejnych dni od daty założenia rezerwacji, w przypadku przekroczenia terminu rezerwacja ulega automatycznemu anulowaniu. W indywidualnych przypadkach termin wykupu rezerwacji może być przedłużony (rezerwacja biletów dla grupy) lub skrócony (bliski termin spektaklu).
9. Bilety do Teatru Kwadrat można kupić w następujący sposób:
a) w kasie Teatru przy ul. Marszałkowskiej 138 w godzinach pracy kasy (z wyłączeniem 45 minut przed rozpoczęciem spektaklu zarezerwowanych do obsługi widzów odbierających bądź zakupujących bilety na bieżący spektakl).
b) bezpośrednio poprzez stronę www Teatru płacąc kartą lub przelewem w ciągu 30 minut (za pośrednictwem PayU).
c) rezerwując on-line na stronie www.teatrkwadrat.pl, a następnie dokonując przelewu na wskazany na stronie Teatru numer konta bankowego, z podaniem w tytule przelewu: numeru rezerwacji, daty i tytułu spektaklu oraz nazwiska osoby rezerwującej bilety. Przelewu należy dokonać wciągu 3 kolejnych dni od momentu dokonania rezerwacji – decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Teatru
d) poprzez Internetowy System Sprzedaży Biletów www.eventim.pl
e) w punktach sprzedaży bezpośredniej firmy Eventim i jej partnerów
10. Widz zobowiązany jest do punktualnego przybycia do miejsca wystawiania spektaklu. Z uwagi na charakter usługi do jakiej realizacji zobowiązuje się Teatr, po rozpoczęciu spektaklu Widz nie będzie wpuszczony na salę, gdzie odbywa się spektakl, aż do chwili przerwy (o ile w danym przypadku przerwa jest przewidziana – w przypadku, gdyby nie była przewidziana Widz w ogóle nie będzie wpuszczony na salę).
11. Bilety nie będą również sprzedawane oraz na miejsce wystawienia spektaklu nie będą wpuszczane osoby:
a) w wieku do dwunastego (12) roku życia (nie dotyczy spektakli dla dzieci);
b) grupy widzów (tj. co najmniej dziesięć osób) w wieku do szesnastego (16) roku życia (nie dotyczy spektakli polecanych dla młodzieży “Medium”, “Czego nie widać”, “Ciotka Karola 3.0”, “Promieniowanie”);
c) w  stanie nietrzeźwym tj. pod wyraźnym wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
d) osoby z alkoholem (dotyczy również alkoholu, którego sprzedaż prowadzona jest w bufecie dla Widzów, ponadto na Widownię nie mogą być wnoszone naczynia z bufetu)

 1. Podczas trwania spektaklu zabronione jest spożywanie oraz przebywanie na widowni w stanie nietrzeźwym tj. pod wyraźnym wpływem alkoholu i innych środków odurzających, a także korzystanie z innego rodzaju używek (tytoniu, papierosów, papierosów elektronicznych itd.) mogących wpływać na czynności psychofizyczne Widza,  jak również komfort pozostałych uczestników spektaklu, czy też jego przebieg.
 2. Ponadto zabronione jest jakiekolwiek zachowanie zakłócające lub mogące prowadzić do zakłócenia przebiegu spektaklu, w tym m.in.: głośne rozmowy i inne hałaśliwe zachowania, wchodzenie na scenę oraz za kulisy przez osoby nieupoważnione (przed, w trakcie i po spektaklu), czy też naruszanie przestrzeni osobistej aktorów lub pracowników Teatru.
 3. W razie naruszenia któregokolwiek z obowiązków wskazanych powyżej  pkt 12  i pkt 13  lub w przypadku zajścia innych niepożądanych zdarzeń, które spowodują przerwanie spektaklu z winy Widza , jest on obowiązany do zapłacenia na rzecz Teatru kary umownej (świadczenia pieniężnego) w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), a Teatr jest uprawniony do żądania od Widza  spełnienia przedmiotowego zobowiązania. . Teatr przy tym zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Widz  uczestnicząc w spektaklu akceptuje treść niniejszego Regulaminu, w tym obowiązek zapłaty wskazanej kary umownej w razie dokonania przez niego opisanych naruszeń.
 4. Widz, który dopuści się naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w pkt 12 i pkt 13 lub z którego winy nastąpi przerwanie spektaklu, jest obowiązany do podania pracownikowi lub innej osobie upoważnionej przez Teatr swoich danych osobowych, w tym przede wszystkim: imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz adresu do doręczeń. Widz obowiązany jest także okazać dokument tożsamości mogący potwierdzać prawdziwość podanych przez niego danych.
 5. W przypadku niewypełnienia przez Widza obowiązku określonego powyżej w pkt 15 i możliwości wystąpienia przesłanek z art. 243 Kodeksu Postępowania Karnego lub art. 45 § 1 oraz § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, pracownicy oraz osoby upoważnione przez Teatr mają prawo zatrzymać Widza do momentu przybycia organów ścigania. Teatr jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia organów ścigania w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu.

BILETY ULGOWE

 1. Bilety ulgowe sprzedawane są na spektakle z wyłączeniem spektakli zamkniętych, specjalnych (jubileusze, premiery) , sylwestrowych itp.
  2. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom (do 26 roku życia), emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym (wyłącznie po okazaniu stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki, przed wejściem na widownię).

VOUCHERY

 1. Vouchery można zakupić w kasie biletowej Teatru Kwadrat dokonując płatności gotówką albo kartą, lub poprzez stronę internetową www.teatrkwadrat.pl.
  2. Ceny voucherów:
  a) 135 zł – I strefa biletowa
  b) 120 zł – II strefa biletowa
  c) 100 zł – III strefa biletowa
 2. Vouchery należy wykorzystać na spektakle do końca sezonu na który zostały sprzedane.  Sezon może skończyć się przed dniem 30 czerwca. Bilety zakupione voucherem nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Vouchery z sezonu 2020/21 można wykorzystać na spektakle grane do września 2021r.
 3. Jeden voucher można wymienić na jeden bilet.
 4. Vouchery należy wymienić w kasie biletowej Teatru Kwadrat na bilety wstępu na dowolnie wybrany spektakl (wyłączając spektakle: gościnne, premiery galowe, spektakle sylwestrowe oraz spektakle zamknięte), pod warunkiem dostępności miejsc. Sugerujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny.
 5. Voucher oraz bilet pochodzący z wymiany vouchera nie podlegają wymianie ani zwrotom.
 6. Jeżeli cena biletu jest niższa niż wartość vouchera kasa nie zwraca różnicy. Nie jest możliwa zamiana vouchera na bilet w wyższej strefie cenowej za dopłatą.
  7. Voucher, który nie zostanie wymieniony na bilet wstępu, nie uprawnia do zajęcia miejsca na widowni.
  8. W przypadku odwołania spektaklu za bilety opłacone voucherami nastąpi zwrot voucherów.

PŁATNOŚĆ

 1. Gotówką w kasie Teatru.
  2. Kartą płatniczą bądź kredytową w kasie Teatru albo w przypadku zakupu on-line za pośrednictwem PayU.
  3. Za pomocą przelewu bankowego na numer konta:
  68 1240 1040 1111 0010 5937 1484, z podaniem w tytule przelewu: numeru rezerwacji, daty i tytułu spektaklu oraz nazwiska osoby rezerwującej bilety. Przelewu należy dokonać wciągu 3 kolejnych dni od momentu dokonania rezerwacji – decyduje data wpływu środków na konto Teatru Kwadrat albo na konto PayU w przypadku zakupu on-line.

FAKTURY VAT

1.Faktura VAT może być wystawiona w momencie sprzedaży biletów w kasie Teatru lub w momencie księgowania opłaty za bilety przelewem bankowym ( o ile wcześniej była przekazana informacja o chęci otrzymania faktury VAT).
2. Faktura VAT może być również wystawiona na podstawie oryginału paragonu fiskalnego po dokonaniu sprzedaży biletów ale nie później niż w terminach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT.
3. W momencie sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy.

ZWROTY, REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Teatr Kwadrat nie przyjmuje zwrotów zakupionych biletów. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu biletu i żądania zwrotu pieniędzy z wyjątkiem sytuacji, gdy spektakl został odwołany lub nastąpiła zmiana repertuaru.
  2. Teatr Kwadrat jest zobowiązany do wystawienia spektaklu bez wad. Teatr ponosi odpowiedzialność z tytułu wad spektaklu w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
  a) W przypadku nie odbycia się spektaklu z przyczyn leżących po stronie Teatru:
 • Teatr dokona zwrotu ceny Zakupu w formie w jakiej dokonano zapłaty.
 • Widz może pozostać na spektaklu, jaki w zastępstwie Spektaklu zaproponuje Teatr, o ile Teatr przedstawi Widzowi taką propozycję;
 1. Widzowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji w każdym przypadku, w tym w przypadku nie odbycia się spektaklu, w oparciu o następujące postanowienia:
  a) reklamacje należy składać na adres : [email protected];
  b) Teatr w terminie czternastu dni roboczych od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Widza o zajętym stanowisku;
  c) negatywne ustosunkowanie się Teatru do zastrzeżeń Widza wskazanych w reklamacji w żadnym zakresie nie ogranicza praw Widza do dochodzenia swoich prawa na drodze postępowania sądowego;
  4. Widz uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  5. Teatr nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji związanych z Umową.
  6. Z uwagi na fakt, iż spektakl stanowi wydarzenie rozrywkowe i kulturalne, którego dzień określony został w Umowie lub (w przypadku rezerwacji) wskazany na Stronie, zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt 12 Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

SPRZEDAŻ MIEJSCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów przeciwpożarowych na sali jednocześnie mogą znajdować się 2 wózki inwalidzkie.
  2. Budynek Teatru Kwadrat jest w trakcie prac mających na celu pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa widowni gwarantuje wszelką niezbędną pomoc na terenie budynku.
  3. Prosimy o wcześniejsze uprzedzenie kasy biletowej lub Kierownika Widowni.
  4. Osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich przysługuje bilet za 30 zł lub 40 zł (wejściówka), sprzedawany poza kolejnością przed rozpoczęciem spektaklu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują stosowne przepisy prawa.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

ZAKUP BILETU W KASIE TEATRU LUB POPRZEZ INNĄ FORMĘ ZAKUPU JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ POWYŻSZEGO REGULAMINU.