Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Teatrze Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

SPRZEDAŻ I REZERWACJA

1. Sprzedaż i rezerwacja biletów na każdy miesiąc rozpoczyna się najpóźniej 10 – go dnia miesiąca poprzedzającego.
2. Rezerwacja telefoniczna możliwa jest w godzinach pracy biura obsługi widza (poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 16.00) oraz kasy biletowej (aktualne godziny na naszej stronie www.teatrkwadrat.pl).
3. Jedyne numery telefonów do rezerwacji to: ( 22 ) 826 23 89; (22 ) 826 12 47 i 512-246-848.
4. Rezerwacja za pomocą poczty elektronicznej możliwa jest w godzinach pracy biura obsługi widza (poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 16.00) pod adresem bow@teatrkwadrat.pl lub kasy biletowej (w weekendy) pod adresem bilety@teatrkwadrat.pl. Na maile wysłane na adres biura obsługi widza w weekend odpowiadamy w poniedziałek.
5. Wysłanie rezerwacji drogą mailową nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji, rezerwacja jest faktycznie założona wówczas, gdy Teatr prześle potwierdzenie dokonania rezerwacji.
6. Teatr Kwadrat nie prowadzi rezerwacji biletów w dniu przedstawienia. Możliwy jest wtedy wyłącznie zakup biletów w siedzibie Teatru lub on-line.
7. Rezerwacje lub sprzedaż na spektakle w innych terminach niż bieżący mogą być odbierane najpóźniej na 45 minut przed bieżącym spektaklem. Po tym czasie kasa obsługuje jedynie widzów odbierających, bądź wykupujących bilety na spektakl bieżący.
8. Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 3 kolejnych dni od daty założenia rezerwacji, w przypadku przekroczenia terminu rezerwacja ulega automatycznemu anulowaniu. W indywidualnych przypadkach termin wykupu rezerwacji może być przedłużony (rezerwacja biletów dla grupy) lub skrócony (bliski termin spektaklu).
9. Bilety do Teatru Kwadrat można kupić w następujący sposób:
a) w kasie Teatru przy ul. Marszałkowskiej 138 w godzinach pracy kasy (z wyłączeniem 45 minut przed rozpoczęciem spektaklu zarezerwowanych do obsługi widzów odbierających bądź zakupujących bilety na bieżący spektakl).
b) bezpośrednio poprzez stronę www Teatru płacąc kartą lub przelewem w ciągu 30 minut (za pośrednictwem PayU).
c) rezerwując on-line na stronie www.teatrkwadrat.pl, a następnie dokonując przelewu na wskazany na stronie Teatru numer konta bankowego, z podaniem w tytule przelewu: numeru rezerwacji, daty i tytułu spektaklu oraz nazwiska osoby rezerwującej bilety. Przelewu należy dokonać wciągu 3 kolejnych dni od momentu dokonania rezerwacji – decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Teatru
d) poprzez Internetowy System Sprzedaży Biletów www.eventim.pl
e) w punktach sprzedaży bezpośredniej firmy Eventim i jej partnerów
10. Widz zobowiązany jest do punktualnego przybycia do miejsca wystawiania Spektaklu. Z uwagi na charakter usługi do jakiej realizacji zobowiązuje się Teatr, po rozpoczęciu Spektaklu Widz nie będzie wpuszczony na salę, gdzie odbywa się Spektakl, aż do chwili przerwy (o ile w danym przypadku przerwa jest przewidziana – w przypadku, gdyby nie była przewidziana Widz w ogóle nie będzie wpuszczony na salę).
11. Bilety nie będą również sprzedawane oraz na miejsce wystawienia spektaklu nie będą wpuszczane osoby:
a) w wieku do dwunastego (12) roku życia (nie dotyczy spektakli dla dzieci);
b) grupy widzów (tj. co najmniej dziesięć osób) w wieku do szesnastego (16) roku życia (nie dotyczy spektakli polecanych dla młodzieży “Medium”, “Czego nie widać”, “Ciotka Karola 3.0”, “Promieniowanie”);
c) znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
d) osoby z alkoholem (dotyczy również alkoholu, którego sprzedaż prowadzona jest w bufecie dla Widzów, ponadto na Widownię nie mogą być wnoszone naczynia z bufetu)

BILETY ULGOWE

1. Bilety ulgowe sprzedawane są na spektakle z wyłączeniem spektakli zamkniętych, specjalnych (jubileusze, premiery) , sylwestrowych itp.
2. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom (do 26 roku życia), emerytom, rencistom (wyłącznie po okazaniu stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki, przed wejściem na widownię).

ABONAMENTY

1. Oferta obejmuje spektakle grane we wszystkie dni tygodnia.
2. Oferta obejmuje każdą ze stref cenowych.
3. Abonament może obowiązywać we wszystkie lub w wybrane dni tygodnia.
4. Minimalny okres obowiązywania umowy – 6 miesięcy.
5. W celu wykupienia abonamentu prosimy o kontakt mailowy na adres bow@teatrkwadrat.pl lub telefoniczny ( 22 ) 826 23 89 albo ( 22 ) 826 12 47 .
6. Bilety zakupione w trybie abonamentowym nie podlegają wymianie ani zwrotowi poza sytuacją, w której Teatr odwołuje spektakl.
7. Nie wykorzystanie zakupionego biletu nie upoważnia do zwrotu pieniędzy.
8. Oferta nie obejmuje występów gościnnych na scenie Teatru Kwadrat, przedstawień zamkniętych, ani specjalnych (Sylwester, jubileusz itp.).

VOUCHERY

1. Vouchery można zakupić w kasie biletowej Teatru Kwadrat dokonując płatności gotówką albo kartą, lub poprzez stronę internetową www.teatrkwadrat.pl.
2. Ceny voucherów:
a) 120 zł – I strefa biletowa rzędy I – VII
b) 100 zł – II strefa biletowa rzędy VIII, IX-XII (msc. 5-28)
c) 85 zł – III strefa biletowa rzędy IX-XII (msc. 1-4, 29-32), XIII
2. Vouchery należy wykorzystać na spektakle do końca sezonu na który zostały sprzedane. Vouchery na sezon 2017/2018 są ważne na spektakle do 30 czerwca 2018r.
3. Jeden voucher można wymienić na jeden bilet.
4. Vouchery należy wymienić w kasie biletowej Teatru Kwadrat na bilety wstępu na dowolnie wybrany spektakl (wyłączając spektakle: gościnne, premiery galowe, spektakle sylwestrowe oraz spektakle zamknięte), pod warunkiem dostępności miejsc. Sugerujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny.
5. Voucher oraz bilet pochodzący z wymiany vouchera nie podlegają wymianie ani zwrotom.
6. Jeżeli cena biletu jest niższa niż wartość vouchera kasa nie zwraca różnicy. Nie jest możliwa zamiana vouchera na bilet w wyższej strefie cenowej za dopłatą.
7. Voucher, który nie zostanie wymieniony na bilet wstępu, nie uprawnia do zajęcia miejsca na widowni.

WEJŚCIÓWKI

1. Wejściówki sprzedawane są w cenie 30 zł lub 40 zł ( w zależności od spektaklu ), najwcześniej na 45 minut przed rozpoczęciem spektaklu.
2. Liczba wejściówek jest ograniczona.
3. Osoby decydujące się na zakup biletów na miejsca siedzące (w przypadku ich dostępności) obsługiwane są w każdej chwili przed osobami oczekującymi na wejściówki.
4. Zakup wejściówki nie gwarantuje zajęcia miejsca siedzącego. Posiadacze wejściówek są wpuszczani na widownię po trzecim dzwonku i mogą zajmować wolne miejsca siedzące, są jednak zobowiązani do ustąpienia miejsca osobie, która wykupiła bilet ze wskazanym miejscem.

PŁATNOŚĆ

1. Gotówką w kasie Teatru.
2. Kartą płatniczą bądź kredytową w kasie Teatru albo w przypadku zakupu on-line za pośrednictwem PayU.
3. Za pomocą przelewu bankowego na numer konta:
68 1240 1040 1111 0010 5937 1484, z podaniem w tytule przelewu: numeru rezerwacji, daty i tytułu spektaklu oraz nazwiska osoby rezerwującej bilety. Przelewu należy dokonać wciągu 3 kolejnych dni od momentu dokonania rezerwacji – decyduje data wpływu środków na konto Teatru Kwadrat albo na konto PayU w przypadku zakupu on-line.

FAKTURY VAT

1.Faktura VAT może być wystawiona w momencie sprzedaży biletów w kasie Teatru lub w momencie księgowania opłaty za bilety przelewem bankowym ( o ile wcześniej była przekazana informacja o chęci otrzymania faktury VAT).
2. Faktura VAT może być również wystawiona na podstawie oryginału paragonu fiskalnego po dokonaniu sprzedaży biletów ale nie później niż w terminach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT.

ZWROTY, REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Teatr Kwadrat nie przyjmuje zwrotów zakupionych biletów. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu biletu i żądania zwrotu pieniędzy z wyjątkiem sytuacji, gdy spektakl został odwołany lub nastąpiła zmiana repertuaru.
2. Teatr Kwadrat jest zobowiązany do wystawienia Spektaklu bez wad. Teatr ponosi odpowiedzialność z tytułu wad Spektaklu w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
a) W przypadku nie odbycia się Spektaklu z przyczyn leżących po stronie Teatru:

  • Teatr dokona zwrotu ceny Zakupu w formie w jakiej dokonano zapłaty.
  • Widz może pozostać na spektaklu, jaki w zastępstwie Spektaklu zaproponuje Teatr, o ile Teatr przedstawi Widzowi taką propozycję;

3. Widzowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji w każdym przypadku, w tym w przypadku nie odbycia się Spektaklu, w oparciu o następujące postanowienia:
a) reklamacje należy składać na adres : bow@teatrkwadrat.pl;
b) Teatr w terminie czternastu dni roboczych od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Widza o zajętym stanowisku;
c) negatywne ustosunkowanie się Teatru do zastrzeżeń Widza wskazanych w reklamacji w żadnym zakresie nie ogranicza praw Widza do dochodzenia swoich prawa na drodze postępowania sądowego;
4. Widz uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
5. Teatr nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji związanych z Umową.
6. Z uwagi na fakt, iż Spektakl stanowi wydarzenie rozrywkowe i kulturalne, którego dzień określony został w Umowie lub (w przypadku rezerwacji) wskazany na Stronie, zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt 12 Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

SPRZEDAŻ MIEJSCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów przeciwpożarowych na sali jednocześnie mogą znajdować się 2 wózki inwalidzkie.
2. Budynek Teatru Kwadrat jest w trakcie prac mających na celu pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa widowni gwarantuje wszelką niezbędną pomoc na terenie budynku.
3. Prosimy o wcześniejsze uprzedzenie kasy biletowej lub Kierownika Widowni.
4. Osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich przysługuje bilet za 30 zł lub 40 zł (wejściówka), sprzedawany poza kolejnością przed rozpoczęciem spektaklu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują stosowne przepisy prawa.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

ZAKUP BILETU W KASIE TEATRU LUB POPRZEZ INNĄ FORMĘ ZAKUPU JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ POWYŻSZEGO REGULAMINU.