Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące: Teatru Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa, RIK: 2/2000/SPW

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.

Informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa, dalej zwany także „Administratorem”. Administrator będzie prowadził operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
Cel przetwarzania Podstawa prawna Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez:
W celu rejestracji w sklepie internetowym (zakup biletu, zakupu towaru) Początkowo pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO celem rejestracji i założenia Twojego konta internetowego, następnie w związku z zawartą umową, którą poprzez akceptacje regulaminu z nami zawierasz, wykonujemy wszelkie czynności związane z prowadzeniem Twojego konta internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Podanie danych osobowych celem rejestracji konta internetowego odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji i rejestracją zakupu.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania umowy, tj. do czasu kiedy będziesz naszym klientem lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, którą możesz wycofać w każdym momencie.
W celu złożenia zamówienia (zakup biletu) bez rejestracji konta Pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO celem realizacji Twojego zamówienia. Podanie danych osobowych celem wykonania zamówienia odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania zamówienia.

 

Twoje dane osobowe zostaną przekazane partnerom Administratora wskazanych w pkt 4 lit. a-c celem wykonywania Twojego zamówienia. Podanie danych osobowych celem realizacji Twojego zamówienia odbywa się to na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania zamówienia.

Do czasu realizacji zamówienia lub wycofania Twojej zgody
W celu sprzedaży towaru przez Administratora Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie zapisów umowy zawartej wskutek zakupu towaru lub/ i usług.

 

Twoje dane osobowe zostaną przekazane partnerom Administratora wskazanym w pkt 4 lit. a-c celem wykonywania Twojego zamówienia.

Okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora oraz czas niezbędny do wykonania umowy
W celu wysyłki Newslettera Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

 

Podanie nam przez Ciebie adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie będzie skutkowała niemożliwością wysyłania Newslettera

Do czasów wycofania przez Ciebie zgody
W celu skontaktowania się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, czy adresem e-mail, celem przedstawienia oferty marketingowej Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda

 

Podanie nam przez Ciebie numeru telefonu, czy adresu e-mail, odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji konta, czy wykonania usługi, lecz nie otrzymasz od nas informacji o naszych nowych usługach, czy promocjach.

Okres trwania akcji marketingowej lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody
W celu wypełnienia zainicjowanego przez Ciebie procesu reklamacyjnego Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego Okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora
W celu realizacji przysługującego nam prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw Okres dochodzenia roszczeń przez Administratora
W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku podatkowego – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości Okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

  1. Twoje dane będą udostępniane odbiorcom, w tym:

a) ODO Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa
b) SoftCOM Spółka jawna Piotr Szuba, Tomasz Wierzbowski, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław
c) Marcin Kalbarczyk KALBAR, UL. Czumy 15 lok. 106, 01-355 Warszawa
d) Fundacja TKwadrat, 00-004 Warszawa, ul. Marszałkowska 138 lok. 61, Warszawa

  1. Posiadasz prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych osobowych z naszej bazy danych),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
f) przenoszenia danych osobowych,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

w celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres mailowy wskazany w pkt 2.

6. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.